ติดต่อเรา 02-390-1062-3

วันก่อตั้งสถาบันอัสสัมชัญกัลยาณมิตร ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > วันก่อตั้งสถาบันอัสสัมชัญกัลยาณมิตร ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

มูลนิธิบราเดอร์ หลุยส์ชาแนล โดยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น  โดย

มูลนิธิบราเดอร์ หลุยส์ชาแนล โดยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น  โดย

คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานชมรมฯ และสมาคม

อัสสัมชัญ โดยพล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมฯ

เรียนเชิญ นักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรชั้นนำ อาทิ

คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อสช 23038 รุ่น AC90

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด อสช24297 รุ่นAC94 เป็นตัวแทน

คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) อสช25203 รุ่น AC97

คุณสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซีพี เมดิคอล จำกัด อสช 27827 รุ่น AC98

เป็นตัวแทน คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) อสช 30493

รุ่น AC107 เข้าร่วมประชุมหารือและร่วมพิธีเปิดสถาบันฯ