ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ตัวแทนรุ่น

สมาคมอัสสัมชัญ > ตัวแทนรุ่น
รุ่น                                            ชื่อ-สกุล
AC66       คุณมานะ วงศ์ข้าหลวง
AC67       
AC68     นายมโน  โสภาคย์
AC69  
AC70     พล.อ.อ.ประวิช  พจนประพันธ์
AC71     นายจรัญ  บุรพรัตน์  /  ว่าที่ ร.ต.อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  โกสิยะจินดา
AC72     นพ.บุญ  วนาสิน  /  นายเจริญ  ว่องปรีชา
AC73     นายสิทธิศักดิ์  สำเร็จประสงค์
AC74     นายไพโรจน์  สุทธิเกียรติ
AC75     นายคณิต  เจียรพัฒนาคม
AC76     นายวัลลภ  เจียรวนนท์  /  นายอำพล  รัตนสงวนวงศ์
AC77     นายพิพัฒน์  สุนทราวรกุล
AC78     นายสุรินทร์  อัษฎาธร  /  นายมนัส  อุปถัมภากุล
AC79     นายวันนิวัติ  ศรีไกรวิน
AC80     นายชาลทอง  ปัทมพงศ์  /  นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์  /  นายวิศักดิ์  แสงไตรรัตน์นุกูล
AC81     นายทิวา  จิรพัฒนกุล
AC82     พล.ต.อ.ชาตรี  สุนทรศร  /  นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์
AC83     นายประสัณห์  เชื้อพาณิช
AC84     พ.ต.อ.ยอดชาย  ผู้สันติ  /  นพ.วีระพงษ์  สุขุมาลจันทร์
AC85     นายอภัยชนม์  วัชรสินธ์ุ  /  นายพิพัฒน์  อารีนุกูล
AC86     นายศุภกิจ  ลิ่วเฉลิมวงศ์
AC87     ดร.สุพจน์  เตชะวิบูลย์  /  นายเกษม  นิทัศนจารุกุล
AC88     นายชัยยงค์  รัตนเจริญศิริ  /  ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี  /  นายชัยวัฒน์  วงศ์ศรีชนาลัย
AC89     นายชวัติ  ชูเทศะ  /  นายสงวน  รัถการโกวิท
AC90     นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์  /  นายพิสุทธิ์  เลิศวิไล
AC91     นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล  /  นายสุรพงษ์  เตชะหรูวิจิตร
AC92     นายกริช  ทอมมัส
AC93     นายศิระ  หาญบุญตรง
AC94     นายลีนวัฒน์  เชื้อรัตนพงษ์
AC95     นายอุดมเดช  ภิรมย์สวัสดิ์
AC96     นายไพฑูรย์  เด่นวิกรม
AC97     นายวรวัฒน์  ศรียุกต์
AC98     นายพลพัชร์  เลาเศรษฐกุล
AC99     นายจุมพต  จารึกประสพโชค
AC100     นายชาญ    อิทธิถาวร
AC101     นายบรรพต  บัตรสมบูรณ์  /  นายสมหวัง  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์
AC102     นายพรทัต  อมตวิวัฒน์  /  นายสุรัช  ประเสริฐสันต์ทวี
AC103     นายวรรณศาสตร์  อธิพันธุ์อำไพ
AC104     นายจุมภฏ  รวยเจริญทรัพย์  /  นายภูสิฏฐ์  ศรีโรจนภิญโญ
AC105     น.พ.เกียรติ  ภาสภิญโญ
AC106     นายชาคร   อัศววศิน
AC107     นายอธิรัชต์    เทพวัลย์
AC108     นายพกรณ์    เลาลักษณเลิศ
AC109     นายนรงฤทธิ์  วชิระพล
AC110     พันโท จีรนาท เทพวัลย์
AC111  
AC112     นายรพีพัฒน์    เปรมสุข
AC113     นายประเวช  อดุลธรรมวิทย์         (สพพ.6)
AC114     นายภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์          (สพพ.7)
AC115     นายแดน เหตระกูล                     (สพพ 8)
AC116     นายจณิน    วัฒนเตพงศ์
AC117     นายเกริกชัย  จูวราหะวงศ์  /  นายอภิพัฒน์  รงคะเจริญรัตน์
AC118     นายนพดล     อังสโวทัย              (สพพ.11)
AC119     นายณพลเดช   เหตระกูล  /  นายศรัณญู  คงสวัสดิ์เกียรติ

AC120

    นายจิรสิน  ขนิษฐานันท์
AC121     นายธันวา   ตั้งตระกูล
AC122     นายณัฐพล เลาพิกานนท์  /  นายเด่นวุฒิ  ผดุงเกียรติกมล
AC123     นายชนินทร์   สมบูรณ์กุลวุฒิ
AC124     นายพชรพล  วงศ์พรหมเวชย์  /  นายพรพฤติกร  อักษรมัต
AC125     นายกฤษดา    ตันติสันติสุข
AC126     นายอภิสิทธิ์    ลือวงศ์โอภาศ
AC127  
AC128     นายกรภัค      เวชนุเคราะห์
AC129  
AC130  
AC131     นายชวิน       ชูชัยคุปต์
AC132     นายอภิวรรษฐ์    สิทธิจรรยาวัลย์
AC133     นายวีรพงศ์  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์

ชื่อประธานรุ่น/ผู้แทนรุ่นของรุ่นใด ไม่มีหรือไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อสมาคมอัสสัมชัญเพื่อทำการแก้ไข

สมาคมฯ ขอความร่วมมือประธานรุ่น/ผู้แทนรุ่น ดังนี้

  1. เปิดรับการสื่อสารจากสมาคมฯ : Line@, Facebook Page
  2. กระจายข่าวกิจกรรมของสมาคมฯ แก่รุ่นของท่าน
  3. อัปเดตข้อมูลของอัสสัมชนิกในรุ่นของท่าน : ชื่อ-สกุล, รูปภาพ, ประวัติการศึกษา, การดำเนินธุรกิจ (ชื่อ, สินค้า, บริการ), ประวัติ/ประสบการณ์การทำงาน, เกียรติประวัติอื่นๆ เช่น ตำแหน่งที่เคยดำรง
  4. แจ้งข่าวที่น่ายินดี แก่สมาคมฯ เช่น เปิดกิจการ, ได้ทำ MOU หรือสัญญาจ้างจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีชื่อเสียง
  5. แจ้งข่าวเสียชีวิต แก่สมาคมฯ