ติดต่อเรา 02-390-1062-3

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(CGA) ในการประชุมสัญจร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(CGA) ในการประชุมสัญจร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาหลุยส์วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส และพลเรือเอก ประพฤติพร  อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(CGA) ซึ่งมาประชุมสัญจรเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี คุณอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาพันธ์ฯ คณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษา พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ ประกอบด้วย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ คุณสงวน รัถการโกวิท คุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย คุณภาณุพันธ์ วิชชุประภา คุณพิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณไกรฤกษ์ นานา อัสสัมชนิกดีเด่น เข้าร่วมประชุม หลังการประชุมได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ชั้น 11 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยมีคุณไกรฤกษ์นานา อัสสัมชนิกดีเด่น และคุณวัฒภูมิ ทวีกุล อัสสัมชนิก เป็นผู้บรรยาย หลังจากนั้นได้สักการะอนุสาวรีย์รูปปั้นคุณพ่อกอลมเบต์ รูปปั้นเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ และเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ