ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู “

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู “

ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู ”  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูและหลายโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับ    

ผู้ปกครองและนักเรียน  ซึ่งต้องใช้งบประมาณของสมาคมฯ ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ไม่ได้เป็น

ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม  มีเพียงสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สช.)  ซึ่ง

สามารถเบิกค่ารักษาได้ปีละไม่เกิน 100,000บาทและเบิกได้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น  โครงการประกันสุขภาพครู  จึงเป็นอีก

โครงการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ในปีที่ผ่านมา  มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือครอบครัวครูที่เสียชีวิตจาก

โครงการ เป็นเงินประมาณ  1.2  ล้านบาท  ทำให้ใน ปี 2553  สมาคมฯ ต้องชำระเบี้ยประกันสำหรับครู และนักการเพิ่มเติมจากเดิม

2,514 บาทต่อ 1 ท่าน เป็น 2,668 บาทต่อ 1 ท่าน  รวมเป็นงบประมาณ 1.5 ล้านบาท  โดยรายรับจากโครงการประกันรถยนต์ใน

ปี 2552  จำนวน 188,107บาท  ทำให้สมาคมฯ ต้องหางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของโครงการประกันสุขภาพฯอีกเป็นเงินประมาณ

1.3 ล้านบาท  และรายรับดอกเบี้ยสมาคมฯ ปีที่ผ่านมาต่ำเป็นประวัติการณ์  ลดจาก 2-3% เหลือ 0.25-0.50 %  ทำให้สมาคมฯ

มีรายรับเบี้ยลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 7 แสนกว่าบาท  จึงไม่สามารถนำเงินมาสนับสนุนโครงการนี้ได้และจะส่งผลให้ต้อง

ยกเลิกโครงการดังกล่าว 

            ทางสมาคมฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการ  เพื่อหารายได้มาชำระค่าเบี้ยประกันดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “ โครงการ ลูกศิษย์ดูแล

สุขภาพครู ” โดยขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองที่มีจิตเมตตาช่วยสนับสนุนค่าเบี้ยประกันเพื่อคุณครูเป็นรายบุคคล  ซึ่งผลประโยชน์ที่

คุณครูจะได้รับคือ เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ครั้งละ 600 บาท วันละ 1 ครั้ง ปีละไม่เกิน 30 ครั้ง (หากค่ารักษาเกิน 600 บาท

คุณครูจ่ายส่วนที่เกินเอง)  นอกจากนี้ยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท  โดย

สามารถรับการรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทั่วประเทศ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                         ใบตอบรับ

 

สนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู ”

 

โดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………… นามสกุล …………………………………………………………

 

อัสสัมชนิก รุ่น ……………………………… เบอร์โทร ……………………………………………………………………. มีความประสงค์

 

บริจาคเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพครู จำนวน ……….. คน  คนละ 2,700 บาท รวมเป็นเงิน ……………………..บาท

 

(…………………………………………………………………………………………)

 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กับคุณครู ดังรายนามต่อไปนี้

 

  1. ชื่อครู………………………………………………………………………ระดับชั้น…………………/ฝ่าย…………………………..

 

  1. ชื่อครู………………………………………………………………………ระดับชั้น…………………/ฝ่าย…………………………..

 

  1. ชื่อครู………………………………………………………………………ระดับชั้น…………………/ฝ่าย…………………………..

 

  1. ชื่อครู………………………………………………………………………ระดับชั้น…………………/ฝ่าย…………………………..

 

  1. ชื่อครู……………………………………………………………………..ระดับชั้น…………………/ฝ่าย…………………………..

 

หากมีการระบุชื่อครูซ้ำกัน ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางสมาคมฯนำเงินดังกล่าวชำระค่าเบี้ยประกันให้แก่ครูและนักการท่านอื่น

 

บริจาค            1     ท่าน  รับของที่ระลึกจากสมาคมฯ

 

บริจาค           2-4  ท่าน  รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก

 

บริจาค            5     ท่าน  รับโล่พร้อมของที่ระลึก

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนาคาร CIMB สาขาบางรัก ประเภทบัญชี

 

 ออมทรัพย์ เลขที่ 006-2-15127-9”   และแฟ็กซ์ใบตอบรับพร้อมใบ Pay in มาที่ 02-233-6863

  

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้อนุเคราะห์สนับสนุนการดูแลสุขภาพคุณครูของเราเป็นอย่างสูง

 

มา ณ โอกาสนี้

 

   

                                                                                                                                 ลงชื่อ ……………………………………………………………

                                                                                                                                             (…………………………………………..)

                                                                                                                      อัสสัมชนิก/ผู้แทน

                                                                                                      วันที่ …………………………………………..

 

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ : โทร 02-233-6863 , 02-630-7111-25 ต่อ 222

หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม

ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ช่วงเช้า ติววิชาฟิสิกส์ อาจารย์ณัฐพล แซ่โง้ว ช่วงบ่าย ติววิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์/วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 วิชาPAT2 ดาราศาสตร์ อาจารย์ณัฐพงศ์ นพโลหะ #CGAติวเฟส2
21/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ติววิชาเคมี ช่วงเช้า/บ่าย อาจารย์ธนัชนันท์ บุรกรณ์/วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 วิชาPAT1 ช่วงเช้า อาจารย์ศศิเกษม สัทธรรมสกุล #CGAติวเฟส2
07/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ติววิชาเคมี ช่วงเช้ากับอาจารย์ยงยุทธ ยืนยาว ช่วงบ่ายกับอาจารย์วัลลภ ประกอบนพเก้า / วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า วิชาPAT1 กับอาจารย์ธนากรณ์ อุ่นพินิจ #CGAติวเฟส2
24/12/2021By