ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอแสดงความยินดีกับดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ อสช 24267 รุ่น 94 ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ขอแสดงความยินดีกับดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ อสช 24267 รุ่น 94 ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง