ติดต่อเรา 02-390-1062-3
Promote Unseen Assumption

Category

จากอ่านออกอย่างเดียวไม่พอ ยังต้อง “เขียนได้” ด้วย สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของเจษฏาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการทำหนังสืออัสสัมชัญ อุโฆษสมัย (Echo De L’Assomption) และมีสังฆราชเรอเน แปร์โรสเป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ.1913 และยุติไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 218 – 223
Read More
ข้อความ”จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้ เรียนคำครู คำพระเจ้า เฝ้าขยัน จะอุดม สมบัติ ปัจจุบันแต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม” ปรากฏบนภาพปูนปั้นหอประชุมตึกสุวรรณสมโภช (1951-2001) ปัจจุบันประดับอยู่ในห้องประชุม Auditorium ชั้น 10 อาคาร Assumption 2003ภาพปูนปั้นนี้ เป็นชั้นงานที่มีความงดงามลงตัว ระหว่าง “งานประติมากรรม” ของ อ.ศิลป์ พีระศรี และลูกศิษย์กับ “งานวรรณกรรม” ของ ฟ.ฮีแลร์จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 86 – 87
Read More
ศิษย์เก่าอัสสัมชัญดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 2 คน องคมนตรี 15 คน นายกรัฐมนตรี 4 คนจากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 262 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) อสช.961เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยพันตรี ควง อภัยวงศ์ อสช.2990 นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของไทยหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อสช.3567 นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของไทยศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อสช.3570 ประธานองคมนตรีคนแรกและนายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของไทย
Read More
ระฆังตึกกอลมเบต์หล่อจากประเทศฝรั่งเศส ใบบนหล่อในค.ศ.1938 โดยโรงหล่อ Henry Lepaute Paris ซึ่งเป็นกิจการของลูกศิษย์ Gustave Eiffel มีกลไกตีระฆังเชื่อมกับหอนาฬิกาตามเวลาที่กำหนดไว้จากระฆังใบล่างหล่อในค.ศ.1950 โดยโรงหล่อ Fonderie Paccard Anneryเมื่อวันที่ 24ตุลาคม ค.ศ.1939 นาฬิกาตึกกอลมเบต์เดินเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา 17.00 น.จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 73
Read More
ฟ.ฮีแลร์เขียนวัตถุประสงค์ในการแต่ง “อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ” ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ.1910 ว่า “เพื่อจะแนะนำให้นักเรียนย่อมๆรู้จักอ่านภาษาไทยเบื้องต้นได้ง่าย จึงได้คิดแบ่งสระพยัญชนะออกเป็นตอนๆ ผสมกันเรียงเป็นมาตรขึ้น บทละน้อย ๆ……”ฟ.ฮีแลร์ใส่ความคิดและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์จำนวนมากลงไปเป็นบทสอนอ่าน เช่น เรื่องสร้างโบสถ์, นักบุญ เอลิซาเบ็ธ ฯลฯ ในหนังสือ “อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ” ท่านก็ปฏิเสธความคิดทางพุทธศาสนาและพุทธไว้อย่างแนบเนียน ด้วยการเปลี่ยนการเรียกขานพยัญชนะใหม่ เช่น ณ.เณร เป็น ณ.ธรณี, ษ.ฤาษี เป็น ษ.ภาษี, ฑ.มณโฑ เป็น ฑ.มณฑล ซึ่งถือได้ว่าเป็นคำนอกรีตจากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 155
Read More
พระไพศาล วิสาโล อสช.22517 (รุ่น 89) บันทึกไว้ว่า “สมัยข้าพเจ้ายังเป็นนักเรียนชั้นประถม ภาพหนี่งที่เห็นเป็นประจำก็คือ บราเดอร์ชราท่านหนึ่งเดินสำรวจลานกรวดหรือทางเดินรอบตึก แล้วใช้ไม้เท้าชี้เศษกระดาษหรือห่อขนมบนพื้น เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ใกล้ๆหยิบไปทิ้งถังขยะ” จึงเป็นที่รู้กันในหมู่นักเรียนว่า หากท่านเดินผ่านมา นักเรียนต้องสอดส่องสายตาเพื่อดูว่าแถวนั้นมีเศษขยะหรือไม่ อัสสัมชนิกจำนวนไม่น้อยหลังจากเรียนจบแล้ว เมื่อเห็นเศษกระดาษหรือขยะอยู่ต่อหน้าต่อตา แม้เป็นที่สาธารณะก็อดไม่ได้ที่จะหยิบไปทิ้งถังขยะจากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 139
Read More
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2469 “โรงเรียนนี้ได้เพาะข้าราชการและพลเมืองที่ดีขึ้นเป็นอันมาก  นักเรียนเก่าของโรงเรียนนี้ได้รับราชการในตำแหน่งสูงๆ อยู่เป็นอันมาก”จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 6 – 7 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินโรงเรียนอัสสัมชัญ 4 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1946 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเยี่ยมอาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีบาทหลวงโชแรงนําเสด็จพระราชดําเนิน จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 6 – 7 ค.ศ.1956 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งจัดโดยสถานทูตฝรั่งเศส ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ1 ธันวาคม ค.ศ.1959 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปิดงาน “วชิรสมโภช” ในวาระเฉลิมฉลอง ครบรอบ 75 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดายอห์น แมรี่ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยนั้นเฝ้ารับเสด็จ จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 8 -9 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1972 โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ มาทรงเปิดตึก...
Read More
(จากราชกิจจานุเบกษา) 15 สิงหาคม ค.ศ.1887 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประทับเกยริมท่าน้ำ (ริมห้างเดอเบแต่ก่อน)บาทหลวงกอลมเบต์นำกระบวนนักเรียนมาถวายตัวแล้วเชิญเสด็จฯไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลารากโรงเรียนแอสอาซัมซันคอเลซจากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 4-5
Read More
นักเรียนอัสสัมชัญเลขประจำตัว1 ชื่อ นายยวงบัปติส หรือ เซียวเม่งเต็ก ยืนแถวหลังสุด ไว้เปีย เป็นภาพถ่ายก่อนค.ศ.1913 โรงเรียนอาซมซานกอเล็ศ (Le Collège de l’Assomption) ก่อตั้งในปีค.ศ.1885 มีความหมายว่า สถานที่สำหรับระงับบาปและหาวิชาความรู้ ปีแรกมีนักเรียน 33 คน ซึ่งคุณพ่อกอลมเบต์ต้องขอร้องผู้ปกครองให้นำบุตรหลานมาเรียนหนังสือจากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 50
Read More
โรงเรียนอัสส้มชัญสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1885 (พ.ศ.2428) โดยคุณพ่อกอลมเบต์ ใช้ชื่อว่า“อาซัมซานกอเล็ศ (COLLEGE DE LASSOMPTION)”ต่อมาในปี พ.ศ. 1902 (พ.ศ.2445)ท่านได้มอบหมายงานด้านการจัดการ การเรียนการสอน ให้กับคณะเจษฎาจารย์แห่งสำนักเซนต์คาเบรียล ซึ่งได้ดำเนินการสอนต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน UnseenAssumption…
Read More

Recent Posts