ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ในหลวงที่เสด็จพระราชดําเนิน เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญมีกี่พระองค์

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > ในหลวงที่เสด็จพระราชดําเนิน เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญมีกี่พระองค์
  • พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2469 “โรงเรียนนี้ได้เพาะข้าราชการและพลเมืองที่ดีขึ้นเป็นอันมาก  นักเรียนเก่าของโรงเรียนนี้ได้รับราชการในตำแหน่งสูงๆ อยู่เป็นอันมาก”
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 6 – 7
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินโรงเรียนอัสสัมชัญ 4 ครั้ง ประกอบด้วย 
  • วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1946 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเยี่ยมอาสนวิหารอัสสัมชัญ หลังจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีบาทหลวงโชแรงนําเสด็จพระราชดําเนิน 
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 6 – 7
  • ค.ศ.1956 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งจัดโดยสถานทูตฝรั่งเศส ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • 1 ธันวาคม ค.ศ.1959 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนิน ทรงเปิดงาน “วชิรสมโภช” ในวาระเฉลิมฉลอง ครบรอบ 75 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดายอห์น แมรี่ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยนั้นเฝ้ารับเสด็จ
  •  จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 8 -9
  • 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1972 โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ มาทรงเปิดตึก ฟ.ฮีแลร์และทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียน โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญในสมัยน้ัน พร้อมครูและนักเรียน เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 12 – 13