ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ในหนังสืออัสสัมชัญ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > ในหนังสืออัสสัมชัญ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ
  • ฟ.ฮีแลร์เขียนวัตถุประสงค์ในการแต่ง “อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ” ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ.1910 ว่า “เพื่อจะแนะนำให้นักเรียนย่อมๆรู้จักอ่านภาษาไทยเบื้องต้นได้ง่าย จึงได้คิดแบ่งสระพยัญชนะออกเป็นตอนๆ ผสมกันเรียงเป็นมาตรขึ้น บทละน้อย ๆ……”
  • ฟ.ฮีแลร์ใส่ความคิดและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์จำนวนมากลงไปเป็นบทสอนอ่าน เช่น เรื่องสร้างโบสถ์, นักบุญ เอลิซาเบ็ธ ฯลฯ ในหนังสือ “อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ” ท่านก็ปฏิเสธความคิดทางพุทธศาสนาและพุทธไว้อย่างแนบเนียน ด้วยการเปลี่ยนการเรียกขานพยัญชนะใหม่ เช่น ณ.เณร เป็น ณ.ธรณี, ษ.ฤาษี เป็น ษ.ภาษี, ฑ.มณโฑ เป็น ฑ.มณฑล ซึ่งถือได้ว่าเป็นคำนอกรีต
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 155