ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เรียนคําครู คําพระเจ้า เฝ้าขยัน

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > เรียนคําครู คําพระเจ้า เฝ้าขยัน

ข้อความ”จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้ เรียนคำครู คำพระเจ้า เฝ้าขยัน จะอุดม สมบัติ ปัจจุบันแต่สวรรค์ ดีกว่า เราอย่าลืม” ปรากฏบนภาพปูนปั้นหอประชุมตึกสุวรรณสมโภช (1951-2001) ปัจจุบันประดับอยู่ในห้องประชุม Auditorium ชั้น 10 อาคาร Assumption 2003

  • ภาพปูนปั้นนี้ เป็นชั้นงานที่มีความงดงามลงตัว ระหว่าง “งานประติมากรรม” ของ อ.ศิลป์ พีระศรี และลูกศิษย์กับ “งานวรรณกรรม” ของ ฟ.ฮีแลร์
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 86 – 87