ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เจ้าฟ้าพระองค์ใดเสด็จวางศิลาราก

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > เจ้าฟ้าพระองค์ใดเสด็จวางศิลาราก

(จากราชกิจจานุเบกษา) 15 สิงหาคม ค.ศ.1887 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประทับเกยริมท่าน้ำ (ริมห้างเดอเบแต่ก่อน)

บาทหลวงกอลมเบต์นำกระบวนนักเรียนมาถวายตัวแล้วเชิญเสด็จฯไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลารากโรงเรียนแอสอาซัมซันคอเลซ

  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption หน้า 4-5