ติดต่อเรา 02-390-1062-3

อัสสัมชนิกดีเด่น

สมาคมอัสสัมชัญ > อัสสัมชนิกดีเด่น
อัสสัมชนิกดีเด่น

รายนามอัสสัมชนิกดีเด่น ประจำปี 2561

ดร.ฤกษ์  ศยามานนท์

อสช 11341  รุ่น AC61

นายมโน  โสภาคย์

อสช 16111  รุ่น AC68 

ว่าที่ ร.ต.อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  โกสิยะจินดา

อสช 16878  รุ่น AC73

นายกัมพล  ตันสัจจา

อสช 19148  รุ่น AC80

นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์

อสช 18382  รุ่น AC80

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทธิศักดิ์  สุทธิพงษ์ชัย

อสช 18339  รุ่น AC80

นายจิรพรรณ  อังศวานนท์

อสช 20586  รุ่น AC84

นายอภัยชนม์  วัชรสินธ์ุ

อสช 21171  รุ่น AC85

นพ.เกียรติยศ  โคมิน

อสช 21222  รุ่น AC86

นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์

อสช 24097  รุ่น AC87

นายสงวน  รัถการโกวิท

อสช 22277  รุ่น AC89

นายสุเมธ  กองพัฒนากูล

อสช 22687  รุ่น AC89

นายไกรฤกษ์  นานา

อสช 22856  รุ่น AC90

ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา

อสช 22897  รุ่น AC90

นายกฤษณะ  วจีไกรลาศ

อสช 25558  รุ่น AC97

รายนามอัสสัมชนิกดีเด่น ประจำปี 2562

ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์

 อสช 18664  รุ่น AC69

นายสมเกียรติ  ฉันทวานิช

   อสช 15274  รุ่น AC71

นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์

อสช 20314  รุ่น AC82

นายภูมินทร์  หะรินสุต

อสช 22186  รุ่น AC84

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม

              อสช 21537  รุ่น AC86

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์

                  อสช 25125  รุ่น AC86

นพ. วิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร

   อสช 24373  รุ่น AC87

พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล  วัฒนกูล

      อสช 22076  รุ่น AC88  

นายวรพจน์  ศรีมหาโชตะ

อสช 22696  รุ่น AC90

นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย

อสช 23692  รุ่น AC93

รองศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์  ศรีมหาโชตะ

   อสช 24979  รุ่น AC96

  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

อสช 25684  รุ่น AC98