ติดต่อเรา 02-390-1062-3

อัสสัมชนิกดีเด่น

สมาคมอัสสัมชัญ > อัสสัมชนิกดีเด่น
อัสสัมชนิกดีเด่น

รายนามอัสสัมชนิกดีเด่น ประจำปี 2561

ดร.ฤกษ์  ศยามานนท์

อสช 11341  รุ่น AC61

นายมโน  โสภาคย์

อสช 16111  รุ่น AC68 

ว่าที่ ร.ต.อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  โกสิยะจินดา

อสช 16878  รุ่น AC73

นายกัมพล  ตันสัจจา

อสช 19148  รุ่น AC80

นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์

อสช 18382  รุ่น AC80

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทธิศักดิ์  สุทธิพงษ์ชัย

อสช 18339  รุ่น AC80

นายจิรพรรณ  อังศวานนท์

อสช 20586  รุ่น AC84

นายอภัยชนม์  วัชรสินธ์ุ

อสช 21171  รุ่น AC85

นพ.เกียรติยศ  โคมิน

อสช 21222  รุ่น AC86

นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์

อสช 24097  รุ่น AC87

นายสงวน  รัถการโกวิท

อสช 22277  รุ่น AC89

นายสุเมธ  กองพัฒนากูล

อสช 22687  รุ่น AC89

นายไกรฤกษ์  นานา

อสช 22856  รุ่น AC90

ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา

อสช 22897  รุ่น AC90

นายกฤษณะ  วจีไกรลาศ

อสช 25558  รุ่น AC97