ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญจัดการแข่งขัน Assumption Bowling 2019 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ DHL Blu-O Rhythem & Bowl สยามพารากอน ชั้น 5

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > สมาคมอัสสัมชัญจัดการแข่งขัน Assumption Bowling 2019 วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ DHL Blu-O Rhythem & Bowl สยามพารากอน ชั้น 5

สมาคมอัสสัมชัญจัดการแข่งขัน Assumption Bowling 2019
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 
ณ DHL Blu-O Rhythem & Bowl 
สยามพารากอน ชั้น 5 
ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีอัสสัมชนิก สมาคมศิษย์เก่าในเครือมูลนิธิฯ 
สมาคมศิษย์เก่าในเครือจตุรมิตรและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน 
ผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Savan Resorts
# ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีม / ผู้จัดหาทีม
– นพ.ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ (AC 66)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
– นพ.บุญ วนาสิน (AC 72)
– คุณวัลลภ เจียรวนนท์ (AC 76)
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
– ดร.ชุมพล พรประภา (AC 76)
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
– คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ (AC 80)
บริษัท สื่อสากล จำกัด
– คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา (AC 19054)
– คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (AC 82)
– คุณประเวศวุฒิ ไรวา (AC 20639)
– คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ (AC 85)
– คุณจาตุรงค์ เตชะกำพุ (AC 86)
– คุณเจน นำชัยศิริ (AC 87)
บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด(มหาชน)
– คุณชัยฤกษ์ วิวัฒนเวช (AC 87)
– คุณวิลาศ ว่องตระกูล (AC 88)
– คุณวันชัย ศุภพยัคฆ์ (AC 88)
– พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต (AC 89)
– ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ (AC 89)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
– คุณสงวน รัถการโกวิท (AC 89)
– คุณชาติศิริ โสภณพนิช (AC 90)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
– คุณศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ (AC 90)
– คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร (AC 91)
– คุณศุภกร พลกุล (AC 92)
– คุณพลิษฐ์ มหาดำรงค์กุล (AC 92)
– คุณสุชาติ เตียนโพธิทอง (AC 92)
– ดร.อนิรุทธิ์ สมุทรโคจร (AC 93)
– คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ (AC 94)
(บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)
– คุณสงกรานต์ สิงหรัตนกุล (AC 94)
– คุณอุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์ (AC 95)
– คุณไพฑูรย์ เด่นวิกรม (AC 96)
– คุณณัฐสิทธิ์ อิทธิถาวร (AC 97)
– คุณถวัลย์วงศ์ ธีระวิทยภิญโญ (AC 97)
– คุณสักกะพงษ์ บุญมี (AC 99)
– คุณไพบูลย์ ชัยสิริโรจน์ (AC 99)
– คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ (AC 101)
บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
– คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ (AC 102)
บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)
– คุณจุมภฏ รวยเจริญทรัพย์ (AC 104)
(บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด)
– คุณพิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร (AC 104)
– คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (AC 107)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
– คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (AC 108)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
– คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล (AC 109)
– คุณสิทธิชัย รัตนเกียรติสกุล (AC 112)
– คุณอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย (AC 115)
– คุณถนัดกิจ เตชานุกูลชัย
บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จำกัด
– บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
– คุณพงศธร ทวีสิน 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)
– คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)
– คุณเฉลียว
– โรงเรียนอัสสัมชัญ
– สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
– AC CLASSIC
– กลุ่มครูมีสิทธิ์ ศิษย์มีครู
– ชมรมปิงปองอัสสัมชัญ
– สมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทย
– สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
– สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
– สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
AC 78 , AC 85 , AC 86 , AC 87 , AC 88 , AC 89 
AC 90 , AC 91 , AC 92 , AC 94 , AC 95 , AC 96 
AC 97 , AC 99 , AC 104 , AC 109 , AC 120
# ขอขอบคุณผู้ให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับมอบให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
– คุณสามารถ จิรพัฒนกุล 
บริษัท แลคตาซอย จำกัด (นมถั่วเหลืองแลคตาซอย)
– คุณเอกชัย เศวตสมภพ
บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตภัณฑ์ Pringles / Samyang / Mentos / Hersheys)
– คุณธีระ นภาพฤกษ์ชาติ
บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด(ผลิตภัณฑ์สแน็คแจ๊ค)
– คุณจุมภฏ รวยเจริญทรัพย์
บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
(ผลิตภัณฑ์ ถั่วอบกะทิโก๋แก่) 
– คุณภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(ผลิตภัณฑ์ คุกกี้แซนวิชสอดไส้ครีม)
– Mr.Jhon Lee (บัตรพัก Savan Resorts)