ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมอัสสัมชัญและอัสสัมชนิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 65 / 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ลงทะเบียน 9:00 น. เริ่มประชุม 10:00 น. ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์ สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > สมาคมอัสสัมชัญขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมอัสสัมชัญและอัสสัมชนิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 65 / 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ลงทะเบียน 9:00 น. เริ่มประชุม 10:00 น. ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์ สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4

สมาคมอัสสัมชัญขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมอัสสัมชัญและอัสสัมชนิกทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  ครั้งที่ 65 / 2563
ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563
ลงทะเบียน 09:00 น.   
เริ่มประชุม 10:00 น.
ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์ สมาคมอัสสัมชัญ
เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมอัสสัมชัญในปีดำเนินงานปัจจุบันและโอกาสต่อไปในอนาคต ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และร่วมเลือกตั้ง คณะกรรมการอำนวยการสมาคมชุดใหม่ สำหรับวาระประจำปี 2563-2565
ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อขอรับรายละเอียดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ ภาพข้อความที่แนบมานี้
หมายเหตุ : กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่ Email : ac_4810@yahoo.com  Fax : 02 391 5417
สมาคมอัสสัมชัญขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน และอัสสัมชนิก ที่ได้โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้