ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีกับคุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ อัสสัมชนิก รุ่น 102 อสช 27718 ในโอกาสดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีกับคุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ อัสสัมชนิก รุ่น 102 อสช 27718 ในโอกาสดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)

ดร.สิทธิชัย  ปริญญานุสรณ์  คุณศุภโชค  โฆษ์วงศ์ และคุณอภิภพ  พึ่งชาญชัยกุล  กรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกิตติพันธ์  อนุตรโสตถิ  อัสสัมชนิก รุ่น 102 อสช 27718 ในโอกาสดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพุธที่  23  พฤศจิกายน  2559