ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ประจำปี 2561-2563

สมาคมอัสสัมชัญ > ประจำปี 2561-2563
รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ

พล.ร.อ. ประพฤติพร อักษรมัต
นายกสมาคมอัสสัมชัญ
อสช 22439

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
อุปนายก คนที่ 1
อสช  21171

นายสงวน รัถการโกวิท
อุปนายก คนที่ 2
อสช  22277

นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์
อุปนายก คนที่ 3
อสช  24420

นายศุภกร พลกุล
อุปนายก คนที่ 4
อสช  23151

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์
เหรัญญิก
อสช  22347

นายพีระ กาญจนภพ
เลขาธิการ
อสช  22280

นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล
รองเลขาธิการ ฝ่ายบริหาร
อสช  31698

นายณัฐสิทธิ์ อิทธิถาวร
รองเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรม
อสช  25454

พล.ร.ต.กฤษฎิ์กมล กีรติบุตร
ประธานประชาสัมพันธ์
อสช  22808

นายอุดมเดช ภิรมย์สวัสดิ์
รองประธานประชาสัมพันธ์
อสช  24577

นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
ประธานหารายได้
อสช  23553

นายถวัลย์วงศ์ ธีระวิทยภิญโญ
รองประธานหารายได้
อสช  25319

ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
ประธานสโมสร
อสช  22245

นายพลิษฐ์ มหาดำรงค์กุล
รองประธานสโมสร
อสช  24739

นายจตุรงค์ เตชะกำพุ
นายทะเบียน
อสช  22379

นายสิทธิชัย รัตนเกียรติสกุล
ผู้ช่วยนายทะเบียน
อสช  34022

นายภาณุพันธ์ วิชชุประภา
ประธานกีฬา
อสช  22258

นายสงกรานต์ สิงห์รัตนกุล
รองประธานกีฬา
อสช  24175

นายชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย
ประธานปฏิคม
อสช  25083

ดร.อนิรุทธิ์  สมุทรโคจร
กรรมการกลาง
อสช  23067

นายวันชัย  ศุภพยัคฆ์
กรรมการกลาง
อสช  22088

นายสักกะพงษ์  บุญมี
กรรมการกลาง
อสช  28008

นายไพฑูรย์  เด่นวิกรม
กรรมการกลาง
อสช  26745

นายสมหวัง  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์
กรรมการกลาง
อสช  27046

นายจุมภฏ  รวยเจริญทรัพย์
กรรมการกลาง
อสช  28923

นายพิเชษฐ์  มโนพัฒนาสุนทร  
กรรมการกลาง
อสช  28916

นายสุรศักดิ์  ศิริวัฒนเจริญ
กรรมการกลาง
อสช  32390

นายเครดิต  พิมพ์พิสิฐถาวร
กรรมการกลาง
อสช  33204

นายอาทิตย์  ชุณหชัชราชัย
กรรมการกลาง
อสช  35699

ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

 ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

นายวีรวัฒน์  สุวรรณศ
คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมอัสสัมชัญ

นายวัลลภ  เจียรวนนท์
นายกกิตติมศักดิ์
อสช  18537

ภราดา หลุยส์ วิริยะ  ฉันทวโรดม
ที่ปรึกษา
อสช  13139

นายเกษม  บุรินทรามาตย์
ที่ปรึกษา
อสช 12861

พลอากาศเอก ประวิช  พจนประพันธ์
ที่ปรึกษา
อสช 16187

นายจรัญ  บุรพรัตน์
ที่ปรึกษา
อสช 16340

ดร.รักษ์  อุณหโภคา
ที่ปรึกษา
อสช 17621

นายอำพล  รัตนสงวนวงศ์
ที่ปรึกษา
อสช 17526

นายขวัญชัย  ปภัสร์พงษ์
ที่ปรึกษา
อสช 18382

นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์
ที่ปรึกษา
อสช 20314

นายจิรพรรณ  อังศวานนท์
ที่ปรึกษา
อสช 20586

นายวิวัฒน์  อวศิริพงษ์
ที่ปรึกษา
อสช 24131

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน
ที่ปรึกษา
อสช 22972

นายประภากร  วทานยกุล
ที่ปรึกษา
อสช 22066

มาสเตอร์ทบ เสนีย์
ที่ปรึกษา
ประธานชมรมเกษียณฯ