ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อสช 23692 รุ่น 93 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อสช 23692 รุ่น 93 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์