ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอแสดงความยินดีกับนายกัมพล ตันสัจจา อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 19148 รุ่น 80 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > ขอแสดงความยินดีกับนายกัมพล ตันสัจจา อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 19148 รุ่น 80 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์