ติดต่อเรา 02-390-1062-3

กองทุนมุทิตาจิต

สมาคมอัสสัมชัญ > กองทุนมุทิตาจิต
กองทุนมุทิตาจิต

กองทุนมุทิตาจิต คือ ….

วัตถุประสงค์
  1. แบ่งเงินของกองทุนไม่น้อยกว่า 50% ให้ครูเกษียณเท่าๆ กัน เป็นประจำทุกปี
  2. ช่วยเหลือครูเกษียณในกรณีฉุกเฉิน

การดำเนินการล่าสุด

ประจำปี จำนวนครูเกษียณ (คน) จำนวนเงินที่ได้ (บาทต่อคน) วันที่มีมติ
2562 112 4,000 13 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการ
ลำดับ ชื่อ-นามสุกล ตำแหน่ง
1 นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกองทุน
2 นายพีระ กาญจนภพ เหรัญญิก
3

พล.ร.ต. กฤษฎิ์กมล กีรติบุตร

กรรมการ
4 ม.ทบ เสนีย์ ตัวแทนครูเกษียณ
5 นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล ตัวแทนจากสมาคมอัสสัมชัญ
6 นายสิทธิชัย รัตนเกียรติสกุล ตัวแทนจากสมาคมอัสสัมชัญ
7 ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญ
8 นายศุภโชค โฆษ์วงศ์ ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญ
โครงการเบี้ยยังชีพ

โครงการเบี้ยยังชีพ คือ การบริจาคเบี้ยยังชีพของอัสสัมชนิกที่ได้รับจากภาครัฐ ให้กองทุนเพื่อแบ่งให้ครูเกษียณเท่าๆ กันทุกปี

ลำดับ ชื่อ-นามสุกล จำนวนเงิน
1 นายวัลลภ เจียรวนนท์ 700
2 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 600
3  นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ 600
4 นายชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 700
5 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ 700
6 นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ 700
7 นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 600
8 นายอรุณ ภาณุประภา 700
9 นายวัชระ แสงไตรรัตน์นุกูล 700
10 นายกฤตย์ รัตนรักษ์ 700
11 นายเกรียรไกร พรโรจนางกูร 700
12 นายประภากร วทานยกุล 600
13 นายประสิทธิ์ วรรณเศษตา 600
14 นพ.บุญ วนาสิน 700
15 นายกฤษฎา คุณะปุระ 600
16 นายพรเทพ พรประภา 600
17 นายเจน นำชัยศิริ 600
18 นายนำชัย นำชัยศิริ 1,000
19 นายสุรศักดิ์ อัศวโสภณ (เสียชีวิตแล้ว) 700
20 นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ 700
21 นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 600
22 นายอารักษ์ พรประภา 600
23 นายวิศักดิ์ แสงไตรรัตน์นุกูล 700
24 นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 600
25 นายบันลือ ลิ้มเจริญรัตน์ 600
26 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 600
27 นายธนดล ทองสุข 600
28 นายปิยวิช ปิยนนทยา 600
29 นายพิพัฒน์ ลีลาพงศ์ 600
30 นายสุเมธ ปัญจวงศ์โรจน์ 600
31 นายวิเชียร วิวัฒนะประเสริฐ 600
32 นายทวี ลีธนาโชค 600
33 นายเกียรติชัย ชูสัตยานนท์ 600
34 นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ 600
35 นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ 600
36 นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ 600
37 นายวิชชุ กาศยะปนันท์ 600
38 นายเตชา อัศวสิทธิถาวร 600
39 นายกมล ศรีนฤหล้า 600
40 นายมโน โสภาคย์ 800
41 นายพิทยา พันธุ์โสภณ 600
42 นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ 600